Internet - Truyền hình

Net2

20Mbps + 256Kbps Quốc tế

300.000 ₫ / 1 tháng

180.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983026936
Net3

25Mbps + 256Kbps Quốc tế

350.000 ₫ / 1 tháng

200.000 ₫ / 1 tháng

- 43 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983026936
Net4

30Mbps + 256Kbps Quốc tế

400.000 ₫ / 1 tháng

220.000 ₫ / 1 tháng

- 45 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983026936
NET5

35Mbps + 256Kbps Quốc tế

450.000 ₫ / 1 tháng

250.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983026936
NET6

40Mbps + 512Kbps Quốc tế

550.000 ₫ / 1 tháng

350.000 ₫ / 1 tháng

- 36 %
HOT

Liên hệ 0983026936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983026936
NET1 + Flexi

15Mbps + Flexi (160 kênh)

360.000 ₫ / 1 tháng

215.000 ₫ / 1 tháng

- 40 %
HOT

Liên hệ 0983 026 936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983 026 936
NET2 + Flexi

20Mbps + Flexi (160 kênh)

410.000 ₫ / 1 tháng

230.000 ₫ / 1 tháng

- 44 %
HOT

Liên hệ 0983 026 936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983 026 936
NET3 + Flexi

Tốc độ 25Mbps + Flexi (160 kênh)

460.000 ₫ / 1 tháng

250.000 ₫ / 1 tháng

- 46 %
HOT

Liên hệ 0983 026 936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983 026 936
NET4 + Flexi

30Mbps + Flexi (180 kênh)

510.000 ₫ / 1 tháng

270.000 ₫ / 1 tháng

- 47 %
HOT

Liên hệ 0983 026 936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983 026 936
NET5 + Flexi

Tốc độ 35Mbps + Flexi (180 kênh)

560.000 ₫ / 1 tháng

300.000 ₫ / 1 tháng

- 46 %
HOT

Liên hệ 0983 026 936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983 026 936
NET6 + Flexi

40Mbps + Flexi (180 kênh)

660.000 ₫ / 1 tháng

400.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT

Liên hệ 0983 026 936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983 026 936
NET1 + Family2

Tốc độ 15Mbps + Family2 (190 kênh)

426.000 ₫ / 1 tháng

260.000 ₫ / 1 tháng

- 39 %
HOT

Liên hệ 0983 026 936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983 026 936
NET1 + Family2

Tốc độ 15Mbps + Family2 (190 kênh)

426.000 ₫ / 1 tháng

275.000 ₫ / 1 tháng

- 35 %
HOT

Liên hệ 0983 026 936
Chi tiết Chi tiết

Gọi ngay0983 026 936